If you have a question about your gambling, or the gambling of someone close to you, our FAQs from gambling consumers during lockdown may provide valuable information.
Try the new Gambling Commission website we're working on, and give us feedback.
Skip to main content

Lefelau-gamblo-cymhellol-yng-Nghymru

Bob dwy flynedd, rydym yn comisiynu arolwg o ymddygiad gamblo ar gyfer Cymru. Mae’n rhoi llinell sylfaen gadarn o ran gweithgaredd gamblo yng Nghymru.  Bydd yn ein galluogi i gofnodi’n gywir y newidiadau mewn ymddygiad gamblo yn cynnwys cyfranogiad, mynychter gamblo cymhellol, a mynychder gamblo risg. 

Cafodd tua 4,000 o bobl eu cyfweld ar gyfer yr arolwg yn 2018.

Cynhaliwyd cyfweliadau wyneb yn wyneb yng nghartrefi ymatebwyr, gan ddilyn yr un gweithdrefnau â’r rheiny a ddefnyddiwyd yn arolygon iechyd Lloegr a’r Alban.

Bydd y data yma’n bwysig i unrhyw un sydd â diddordeb mewn materion gamblo ac iechyd y cyhoedd.

Prif ganfyddiadau arolwg gamblo cymhellol Cymru 2018

52%

o bobl yng Nghymru yn gamblo (55% yn 2016)

38%

o bobl yng Nghymru (ac eithrio’r rheiny oedd ond wedi chwarae’r Loteri Genedlaethol) yn gamblo yn 2018 (40% yn 2016) 

0.7%

o bobl yng Nghymru wedi nodi eu bod yn gamblwyr cymhellol (0.8% yn 2016)

0.9%

o bobl yng Nghymru â risg gymedrol o ddatblygu problemau’n ymwneud â’u gamblo (1.1% yn 2016)

2.0%

o bobl yng Nghymru â risg isel o ddatblygu problemau’n ymwneud â’u gamblo (2.2% yn 2016)

Darllenwch yr adroddiad cyfunol ar gyfer 2016 yn cynnwys canlyniadau Arolwg Iechyd Lloegr, arolwg iechyd yr Alban ac arolwg gamblo cymhellol Cymru.

Also see

Headline findings - Participation in gambling and rates of problem gambling - Wales

2018

80 KB Download

Participation in gambling and rates of problem gambling - Wales

Excel spreadsheet of data - 2018

396 KB Download

Important reading